دروس دکتر ساسان توسلی پیرامون تثلیث

 پخش مستقیم(آنلاین)

دروس بسیار مفید کشیش ساسان توسلی ، دکتر اسلام شناسی در 10 بخش.
هر بخش تقریبا 50 دقیقه
از دانشکده ی الهیات مسیحی 222
برای لود شدن ویدیو ها اندکی صبر کنید

بخش اول




بخش دوم




بخش سوم




بخش چهارم




بخش پنجم




بخش ششم




بخش هفتم




بخش هشتم




بخش نهم




بخش دهم